Tin Nóng

𝗦𝗶𝗲̂𝘂 𝗯𝗮̃𝗼 𝘀𝗮̆́𝗽 𝗻𝗵𝗮̆́𝗺 𝘁𝗵𝗮̆̉𝗻𝗴 𝘃𝗮̀𝗼

𝘂𝘀𝗲𝗿 𝗮𝘃𝗮𝘁𝗮𝗿 𝗗𝗮̂𝗻 𝘁𝗿𝗶́ 𝗗𝗮̂𝗻 𝘁𝗿𝗶́ 𝗞𝗵𝘂 𝘃𝘂̛̣𝗰 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗲̂̉ 𝗱𝘂̛̣ 𝘁𝗿𝘂̛̃ 𝗱𝗮̂̀𝘂 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝗻 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗱𝘂̛̣…

Tin Nóng

nguyên cục trưởng ở hd

P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼…